B.braun


Výsledky hledání na výraz b.braun
Poslední aktualizace: 2023-03-29


Ringerfundin b.braun


Přípravek Ringerfundin B. Braun Vám nesmí být podán jestliže máte - příliš mnoho tekutiny v oběhu, - závažné onemocnění srdce provázené dušností a otoky nohou nebo dolních končetin, - závažné onemocnění ledvin provázené úplnou zástavou močení nebo jeho výrazným omezením, - otoky tělesných tkání vyvolané hromaděním tekutiny, - vysoké hladiny draslíku nebo vápníku v krvi, - příliš alkalickou krev Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Ringerfundin B. Braun se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ringerfundin B. Braun je zapotřebí, jestliže máte - jakékoli onemocnění, které vyžaduje snížený příjem soli jako je lehké nebo středně závažné postižení srdeční funkce, otoky tkání nebo hromadění tekutiny v plicích - sarkoidózu ( chronické onemocnění imunitního systému postihující lymfatické uzliny a pojivové tkáně) lehce nebo středně zvýšený krevní tlak - akutní nedostatek vody, např. při poškození funkce nadledvin nebo po rozsáhlé destrukci tkáně, objevující se při těžkých popáleninách - vysokou hladinu sodíku nebo chloridů v krvi - eklampsii ( komplikace objevující se v těhotenství) lehkou nebo středně závažnou poruchu funkce .....

Tagy: Ringerfundin bbraun, b.braun

Gentamicin b.braun


Jako jsou točení hlavy a závratě. Přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Gentamicin B. Braun 3 mg/ml obsahuje sodík. Tento léčivý přípravek obsahuje 283 mg sodíku v lahvičce s infuzním roztokem. Toto je nutné vzít do úvahy při dietě s omezeným přísunem sodíku. Tento léčivý přípravek obsahuje 283/425 mg sodíku v lahvičce s 80 ml/120 ml infuzního roztoku. Toto je nutné vzít do úvahy při dietě s omezeným přísunem sodíku. Jak Vám bude přípravek Gentamicin B. Braun 1 mg/ml Gentamicin B. Braun 3 mg/ml podáván .. Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin .. Dospělí/dospívající .. Doporučená denní dávka u dospělých a dospívajících s normální funkcí ledvin je 3 – 6 mg/kg tělesné hmotnosti na den v 1 ( upřednostňováno) nebo maximálně ve dvou jednorázových dávkách. Obvykle nebudete léčeni gentamicinem déle než 7 – 10 dnů, pouze v případech těžkých a komplikovaných infekcí může léčba překročit 10 dnů. Pečlivě budou sledovány hladiny gentamicinu v krvi vyšetřením odebraných vzorků krve na konci intervalu mezi dávkami a okamžitě po ukončení infuze, hlavně z důvodu kontroly funkce Vašich ledvin. Aby nedošlo k jejich poškození, bude pečlivě upravováno dávkování. Děti (ve věku 2 - 12 let) Denní dávka u .....

Tagy: Gentamicin bbraun, b.braun

Fluconazole b.braun


Nepoužívejte přípravek Fluconazole B. Braun: ● jestliže jste alergický( na flukonazol, jiné léčivé přípravky, které jste užíval( a) k léčbě plísňových infekcí nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku ( uvedenou v bodě 6) Mezi příznaky patří svědění, zčervenání kůže nebo potíže s dýcháním ● jestliže užíváte astemizol, terfenadin ( antihistaminika k léčbě alergií) jestliže užíváte cisaprid ( používaný na žaludeční nevolnost) jestliže užíváte pimozid ( používaný k léčbě mentálních nemocí) jestliže užíváte chinidin ( používaný k léčbě srdeční arytmie) jestliže užíváte erythromycin ( antibiotikum k léčbě infekcí) Upozornění a opatření Před podáním přípravku Fluconazole B. Braun se poraďte se svým lékařem, jestliže ● máte problémy s játry nebo ledvinami ● trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií ● máte abnormální hladiny draslíku, vápníku či hořčíku v krvi ● se u Vás projeví závažné kožní reakce ( svědění, zčervenání kůže nebo potíže s dýcháním) se u Vás projeví známky „nedostatečnosti nadledvin“, při níž nadledviny nevytvářejí dostatečné množství některých steroidních hormonů, jako je např. .....

Tagy: Fluconazole bbraun, b.braun

Calcium gluconicum 10% b.braun


...

Tagy: Calcium gluconicum 10%, 10% bbraun, b.braun

Aminoplasmal b.braun 5% e


Nepoužívejte přípravek Aminoplasmal B. Braun 5% E:  jestliže jste alergický( na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte vrozenou vadou metabolizmu bílkovin nebo aminokyselin  pokud máte těžkou ( tzn. život ohrožující) poruchu oběhu ( ok)  jestliže není dostatečné zásobování kyslíkem  jestliže se ve Vaší krvi hromadí kyselé látky ( acidóza)  jestliže máte těžké onemocnění jater  jestliže máte selhání ledvin, které není dostatečně léčené umělou ledvinou  máte-li příliš vysoké hladiny některých elektrolytů, které jsou součástí roztoku. Tento roztok nesmí být podán novorozeným dětem a dětem do 2 let, protože složení roztoku přesně neodpovídá speciálním nutričním požadavkům této věkové skupiny. Nemá Vám být podána jakákoli infuze, pokud máte: - nedostatečně léčené selhání srdce s výrazným postižením Vašeho krevního oběhu - nahromaděnou tekutinu v plicích ( otok plic) nadměrné množství vody v těle, otoky končetin ( hyperhydratace). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Aminoplasmal B. Braun 5% E se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže trpíte poruchou metabolizmu bílkovin a aminokyselin, .....

Tagy: Aminoplasmal bbraun 5%, 5% e, b.braun

Aminoplasmal b.braun 10%


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Takové nežádoucí účinky nejsou specifické pro roztok přípravku Aminoplasmal B. Braun 10%, ale mohou se objevit při jakékoli nitrožilní výživě, zvláště na jejím začátku. Následující nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud se vyskytne kterýkoliv z následujících nežádoucích účinků, ihned to sdělte svému lékaři, který Vám přestane tento přípravek podávat: .. Není známo ( z dostupných údajů nelze určit) Alergické reakce .. Ostatní nežádoucí účinky .. Méně časté ( mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) Zvracení, nevolnost .. Bolesti hlavy .. Třesavka .. Horečka .. .. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. webové stránky: .. www.sukl. cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více .....

Tagy: Aminoplasmal bbraun 10%, b.braun

Amikacin b.braun


Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Amikacin B. Braun 5 mg/ml, 10 mg/m nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Amikacin a všechny podobné látky mohou vyvolat toxické účinky na sluchový nerv, ledviny, svalovou a nervovou blokádu. Tyto účinky jsou častěji pozorovány u pacientů .. trpících problémy s ledvinami .. léčených jinými léčivými přípravky, které mají škodlivý účinek na sluchový nerv a ledviny, a .. kterým jsou podávány nadměrně vysoké dávky nebo dlouho trvající léčba. Nežádoucí účinky, které mohou být důsledkem léčby jsou na seznamu uvedeny podle četnosti výskytu. Následující nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou léčbu: .. Velmi vzácné ( mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) zástava dechu ( respirační paralýza) Není známo ( etnost z dostupných údajů nelze určit) alergické reakce až šok .. ohluchnutí (nevratné) akutní selhání ledvin, poškození ledvin, paralýza .. Další nežádoucí účinky jsou: .. Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) Další infekce nebo postižení rezistentními mikroby .. Motání hlavy, závratě .. Pocit nevolnosti, zvracení .. Poškození určitých částí ledvin ( renální tubuly) Vyrážka .. .. Vzácné (mohou .....

Tagy: Amikacin bbraun, b.braun

Přečtěte si o tématu B.braun. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma b.braun, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem B.braun. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu B.braun.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: