Licence, Copyright, Vlastnictví

Není-li v jiném místě těchto podmínek stanoveno jinak, je vlastníkem všech práv duševního vlastnictví, kam patří mimo jiné autorské právo (včetně autorského práva k počítačovému softwaru), patenty, ochranné známky nebo obchodní názvy, práva ke vzorům, práva k databázím, know-how, obchodní tajemství a práva důvěrnosti ke službám webové stránky SrovnejLeky.cz nebo platformám SrovnejLeky.cz (dále společně jen „práva duševního vlastnictví“) majitelé webové stránky SrovnejLeky.cz nebo bylo společnosti SrovnejLeky.cz uděleno oprávnění. Berete na vědomí, že používáním služeb webové stránky SrovnejLeky.cz nebo platforem SrovnejLeky.cz nezískáváte žádné právo, nárok ani podíl na službách společnosti SrovnejLeky.cz nebo platformách SrovnejLeky.cz ani k právům duševního vlastnictví, s výjimkou omezeného oprávnění k využívání služeb společnosti SrovnejLeky.cz nebo platforem SrovnejLeky.cz, která vám byla udělena na základě těchto podmínek. Dále berete na vědomí, že nemáte právo přístupu k žádnému aspektu služeb webové stránky SrovnejLeky.cz nebo platforem SrovnejLeky.cz ve formě zdrojového kódu ani databází.
Služby webové stránky SrovnejLeky.cz můžete využívat pouze pokud veškeré služby na této platformě využíváte pouze pro vaše vlastní osobní nekomerční účely a k žádným jiným účelům. Veškerý obsah podléhá autorským právům a nesmí být reprodukován žádnou formou bez výslovného písemného souhlasu autora.


Podle těchto podmínek odpovídáte a ručíte vůči nám za všechny žaloby, nároky, řízení, náklady, škody a výdaje (mimo jiného včetně poplatků hrazených právním zástupcům), které vzniknou nám nebo naší skupině a každému z našich funkcionářů, jednatelů, zaměstnanců a zprostředkovatelů, na základě nebo ve spojení s vašim užíváním služeb webové stránky SrovnejLeky.cz nebo platforem SrovnejLeky.cz nebo z porušení těchto podmínek.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop