- Příbalový leták


 
Detaily léku nejsou ve vybraném jazyce k dispozici, zobrazuje se originální dostupný text
Generikum:
Účinná látka:
ATC skupina: -
Obsah účinných látek:
Balení:
1/7
Sp.zn.sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Venviran 450 mg potahované tablety
valganciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Venviran a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venviran užívat
3. Jak se přípravek Venviran užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Venviran uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Venviran a k čemu se používá

Valganciklovir patří do skupiny léků, které působí přímo proti růstu virů. V organismu se aktivní
složka přípravku, valganciklovir, mění na ganciklovir. Ganciklovir brání viru zvanému
cytomegalovirus (CMV) v množení a napadání zdravých buněk. U pacientů s oslabeným imunitním
systémem může CMV zapříčinit infekci tělních orgánů. Tato infekce může ohrožovat pacienta na
životě.

Přípravek Venviran se používá:
- k léčbě CMV infekcí sítnice v oku u dospělých pacientů se syndromem získané imunitní
nedostatečnosti (AIDS). Infekce CMV postihující sítnici oka může mít za následek obtíže se
zrakem a dokonce oslepnutí.
- k prevenci CMV infekce u dospělých a dětí, kteří nejsou infikováni CMV, ale byl jim
transplantován orgán od dárce, který byl infikován CMV.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Venviran užívat

Neužívejte přípravek Venviran
- jestliže jste alergický(á) na valganciklovir, ganciclovir nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku uvedenou v bodě 6.
- jestliže kojíte.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Venviran se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
- jestliže jste alergický(á) na aciklovir, penciclovir, valaciklovir nebo famciclovir. Jedná se o jiné
přípravky k léčbě virových infekcí.


2/7
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Venviran je zapotřebí,
- pokud máte nízký počet bílých krvinek, červených krvinek nebo krevních destiček (malé částice
podílející se na srážení krve) v krvi. Váš lékař provede vyšetření z krve předtím, než začnete
tablety valgancikloviru užívat a další testy budou prováděny v době, kdy budete tablety užívat.
- pokud podstupujete radioterapii nebo hemodialýzu.
- pokud máte problémy s ledvinami. Lékař Vám možná bude muset předepsat sníženou dávku a v
průběhu léčby kontrolovat častěji krevní obraz.
- pokud již užíváte tobolky gancikloviru a lékař Vás bude chtít převést na léčbu tabletami
přípravku Venviran. Je důležité neužívat více tablet, než Vám předepsal lékař, jinak vzniká
riziko předávkování.

Další léčivé přípravky a přípravek Venviran
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Jestliže současně s přípravkem Venviran užíváte nějaké jiné léky, může tato kombinace ovlivnit
množství látky, které se dostane do krevního oběhu, nebo by mohla mít škodlivé účinky. Informujte
svého lékaře, pokud již užíváte nějaké léky obsahující:
- imipenem/cilastatin (antibiotikum). Užívání s přípravkem Venviran může mít za následek křeče
(epileptické záchvaty).
- zidovudin, didanosin, lamivudin, stavudin, tenofovir, abakavir, emtricitabin nebo podobné typy
léků používané k léčbě AIDS.
- adefovir nebo jakékoli jiné léky používané k léčbě žloutenky typu B.
- probenecid (lék k léčbě dny). Užívání probenecidu společně s přípravkem Venviran může zvýšit
množství gancikloviru v krvi.
- mofetil-mykofenolát, cyklosporin nebo takrolimus (používaný po transplantacích).
- vinkristin, vinblastin, doxorubicin, hydroxyurea nebo podobné typy léků používané k léčbě
nádorových onemocnění.
- trimethoprim, kombinace trimethoprim/sulfáty a dapson (antibiotika).
- pentamidin (lék k léčbě parazitárních nebo plicních infekcí).
- flucytosin nebo amfotericin B (k léčbě plísňových infekcí).

Přípravek Venviran s jídlem a pitím
Přípravek Venviran je třeba užívat s jídlem. I když se z jakéhokoli důvodu nemůžete najíst, vezměte si
dávku přípravku Venviran jako obvykle.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, neměla byste užívat přípravek Venviran, pokud Vám jej lékař výslovně
nedoporučí. Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, musíte to sdělit svému lékaři. Užívání
přípravku Venviran v těhotenství by mohlo poškodit Vaše nenarozené dítě.

Pokud kojíte, nesmíte užívat přípravek Venviran. Pokud bude Váš lékař chtít zahájit léčbu přípravkem
Venviran, musíte před užitím první dávky přestat s kojením.

Ženy v plodném věku musí během léčby přípravkem Venviran a nejméně 30 dnů po skončení léčby
používat účinnou antikoncepci.

Muži, jejichž partnerky by mohly otěhotnět, musí používat kondomy během užívání přípravku
Venviran a ještě následujících 90 dnů po skončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud při užívání tohoto
léčivého přípravku pociťujete závrať, únavu, třes nebo zmatenost.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3/7


3. Jak se přípravek Venviran užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

S tabletami zacházejte opatrně. Nerozlamujte je, ani je nedrťte. Pokud je to jen trochu možné,
spolkněte tablety celé během jídla. Jestliže se náhodou dotknete poškozené tablety, umyjte si důkladně
ruce mýdlem a vodou. Pokud se Vám nějaký prášek z tablety dostane do očí, pečlivě si oči vypláchněte
sterilní nebo alespoň čistou vodou, pokud nemáte sterilní vodu k dispozici.

Abyste se vyvaroval(a) předávkování, musíte užívat přesný počet tablet tak, jak Vám doporučil
Váš lékař.

Přípravek Venviran užívejte pokud možno s jídlem – viz bod 2.

Dospělí

Prevence onemocnění CMV u pacientů po transplantaci
Léčbu tímto lékem je třeba zahájit v průběhu 10 dnů po transplantaci. Obvyklá dávka jsou dvě tablety
JEDNOU denně. Tuto dávku je třeba užívat po dobu 100 dnů po transplantaci. Pokud jste po
transplantaci ledviny, Váš lékař Vám může doporučit užívání tablet po dobu 200 dnů.

Léčba aktivní CMV retinitidy (zánětu sítnice) u pacientů s AIDS (indukční léčba)
Obvyklá dávka přípravku Venviran jsou dvě tablety DVAKRÁT denně po dobu 21 dnů (tři týdny).
Pokud Vám tak výslovně neřekne lékař, neužívejte tuto dávku po dobu více než 21 dnů, protože pak by
mohlo dojít ke zvýšení rizika možných nežádoucích účinků.

Dlouhodobá léčba k prevenci rekurence (udržovací léčba) aktivního zánětu u pacientů s AIDS s
CMV retinitidou (udržovací léčba)
Obvyklá dávka jsou dvě tablety JEDNOU denně. Užívejte tablety vždy ve stejnou dobu každý den.
Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho máte pokračovat v užívání přípravku Venviran.
Pokud se při užívání této dávky retinitida zhorší, lékař Vám může doporučit opakovat indukční léčbu
(jak je popsaná výše) nebo může rozhodnout o podávání jiného léčivého přípravku k léčbě CMV
infekce.

Starší pacienti
Podávání přípravku Venviran nebylo u starších pacientů studováno.

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Pokud Vaše ledviny nepracují správně, může Vás lékař poučit, abyste užíval(a) méně tablet za den
anebo užíval(a) tablety pouze některé dny v týdnu. Je velmi důležité, abyste vždy užíval(a) pouze
takové množství tablet, které Vám bylo lékařem předepsáno.

Pacienti s poruchou funkce jater
Podávání přípravku Venviran nebylo u pacientů s poruchou funkce jater studováno.
4/7
Použití u dětí a dospívajících

Prevence CMV onemocnění u pacientů po transplantaci
Děti mají léčbu zahájit v průběhu 10 dnů od transplantace. Podávaná dávka se liší v závislosti na
velikosti dítěte a podává se JEDNOU denně. Váš lékař zvolí odpovídající dávku na základě tělesné
výšky, tělesné hmotnosti a funkce ledvin Vašeho dítěte. S touto dávkou se pokračuje po dobu 100 dnů.
Pokud je Vaše dítě po transplantaci ledviny, lékař může doporučit užívat tuto dávku po dobu 200 dnů.

U dětí, které nejsou schopny spolknout potahované tablety přípravku Venviran, lze použít jiné lékové
formy valgancikloviru – prášek nebo perorální roztok.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Venviran, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) nebo pokud si myslíte, že jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě
kontaktujte svého lékaře nebo nemocnici. Užití příliš mnoha tablet může způsobit závažné nežádoucí
účinky, které mohou postihnout zejména krev nebo ledviny. Může být zapotřebí léčba v nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Venviran
Jestliže zapomenete užít tablety, vezměte si vynechanou dávku ihned, jakmile si vzpomenete, a
následující dávku si vezměte v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)
vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Venviran
Nesmíte přestat užívat léčivý přípravek, dokud Vám to nenařídí lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce
Náhlá závažná alergická reakce na valganciklovir (anafylaktický šok) se může vyskytnout až u 1
z 1 000 osob. PŘESTAŇTE užívat přípravek Venviran a dostavte se na pohotovost nejbližšího
zdravotnického zařízení, pokud se u Vás objeví:
- Vystouplá, svědící vyrážka na kůži (kopřivka).
- Náhlý otok hrdla, obličeje, rtů a úst, což může být příčinou obtíží s polykáním nebo dýcháním.
- Náhlý otok rukou, nohou nebo kotníků.

Závažné nežádoucí účinky
Okamžitě sdělte svému lékaři, pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích
účinků – Váš lékař Vám možná řekne, abyste přestal(a) užívat tento přípravek a možná budete
potřebovat neodkladnou lékařskou péči:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
- nízký počet bílých krvinek – s příznaky infekce, jako je bolest v krku, vředy v ústech nebo
horečka
- nízký počet červených krvinek - příznaky zahrnují dušnost nebo únavu, bušení srdce nebo
bledou kůži.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
- infekce krve (sepse) - příznaky zahrnují horečku, zimnici, bušení srdce, zmatenost a špatně
srozumitelnou řeč
5/7
- nízký počet krevních destiček - příznaky zahrnují snadnější než obvyklé krvácení nebo tvorbu
modřin, krev v moči nebo ve stolici nebo krvácení z dásní, krvácení může být závažné
- závažně nízký počet krevních buněk
- zánět slinivky (pankreatitida) - příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad
- záchvaty.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
- selhání kostní dřeně, která vytváří krevní buňky
- halucinace - slyšení nebo vidění věcí, které nejsou skutečné
- poruchy myšlení nebo cítění, ztrácení kontaktu s realitou
- selhání funkce ledvin.

Nežádoucí účinky, které se objevily v průběhu léčby valganciklovirem nebo ganciklovirem jsou
shrnuty níže.

Další nežádoucí účinky
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud zaznamenáte některý z následujících
nežádoucích účinků:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob
- kvasinková infekce a kvasinková infekce v ústech
- infekce horních cest dýchacích (např. zánět dutin, zánět krčních mandlí)
- nechutenství
- bolest hlavy
- kašel
- dušnost
- průjem
- pocit na zvracení nebo nevolnost
- bolest břicha
- ekzém
- pocit únavy
- horečka.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob
- chřipka
- močová infekce - příznaky zahrnují horečku, častější močení, bolest při močení
- infekce kůže a podkožních tkání
- mírná alergická reakce - příznaky mohou zahrnovat zarudlou, svědící kůži
- úbytek tělesné hmotnosti
- pocity deprese, úzkosti nebo zmatenosti
- problémy se spaním
- pocit slabosti nebo znecitlivění rukou a nohou, což může ovlivnit vaši rovnováhu
- změny toho, jak cítíte dotek, pocity brnění, lechtání, píchání nebo pálení
- změny vnímání chuti
- zimnice
- zánět oka (zánět spojivek), bolest oka nebo mírné problémy se zrakem
- bolest ucha
- nízký krevní tlak, který vám může způsobit závratě nebo mdlobu
- polykací potíže
- zácpa, plynatost, poruchy trávení, bolesti žaludku, otok břicha
- vředy v ústech
- odchylky ve výsledcích laboratorních testů jater a ledvin
- noční pocení
- svědění, vyrážka
- vypadávání vlasů
6/7
- bolest zad, bolest svalů nebo kloubů, svalové křeče
- pocit závratě, slabosti nebo celkový pocit nemoci.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 osob
- pocit neklidu
- chvění, třes
- hluchota
- nepravidelný srdeční tep
- kopřivka, suchá kůže
- krev v moči
- neplodnost u mužů - viz sekce "těhotenství, kojení a plodnost"
- bolest na hrudi.

Oddělení vnitřní vrstvy oka (odchlípení sítnice) bylo zaznamenáno pouze u pacientů s AIDS léčených
valganciklovirem z důvodu CMV infekce.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Nežádoucí účinky hlášené u dětí a dospívajících jsou podobné nežádoucím účinkům hlášeným u
dospělých pacientů.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Venviran uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace Co přípravek Venviran obsahuje
- Léčivou látkou je valganciclovirum 450 mg ve formě valgancicloviri hydrochloridum 496,3 mg.
- Dalšími složkami obsaženými v tabletách jsou povidon (K30), krospovidon (typ A),
mikrokrystalická celulóza (Vivapur 101) a kyselina stearová 50%.
Látky obsažené v potahové vrstvě tablet jsou hypromelóza (3cP, 6cP), oxid titaničitý (E171),
makrogol 400, červený oxid železitý (E172) a polysorbát 80.


7/7
Jak přípravek Venviran vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Venviran 450 mg potahované tablety jsou oválné, bikonvexní, růžové potahované tablety.
Přípravek je dodáván v HDPE lahvičkách obsahujících 60 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce
S.C. ZENTIVA S.A., Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Velká Británie Valganciclovir 450mg film-coated tablets
Francie Valganciclovir Zentiva 450 mg, comprimé pelliculé
Rumunsko Valganciclovir Zentiva 450 mg comprimate filmate
Česká republika Venviran
Polsko Sperart

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 3. 2018
Ostatní nejvíce nakupují
  Akční nabídka
-92%
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
  Akční nabídka
-91%
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
  Akční nabídka
-86%
  Akční nabídka
-84%
Skladem | Doprava od 79 Kč
43 Kč
  Akční nabídka
-83%
Skladem | Doprava od 79 Kč
7 Kč
  Akční nabídka
-83%
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
  Akční nabídka
-82%

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: