ACICLOVIR AL - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Aciclovir al Krém


Generikum: aciclovir
Účinná látka: aciklovir
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Balení: Tuba


Strana 4 (celkem 5)

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pro hodnocení nežádoucích účinků byly použity následující četnosti
výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
 Přechodné pálivé nebo bodavé pocity po nanesení krému
 Vysušení nebo olupování kůže, léčené krémem
 Svědění
Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1 000 pacientů):
 Zarudnutí
 Alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida)
Výsledky testů přecitlivělosti ukázaly, že reakci kůže vyvolávaly většinou složky krému a
nikoliv samotný aciklovir. Pokud se výše uvedené nežádoucí účinky objeví v závažnější
míře a/nebo pokud se rozšíří na oblasti kůže neléčené krémem, může to být známka
kontaktní dermatitidy. V takovém případě to sdělte svému lékaři.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze 10 0000 pacientů):
 Okamžitá (náhlá) těžká alergiská reakce včetně angioedému (otok kůže a sliznic, např.
otok tváře, rtů, jazyka s obtížným polykáním a dýcháním) a urtikárie (kopřivka).

V případě závažné alergické reakce ihned vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.Více informací