BISTON - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Biston Tableta


Generikum: carbamazepine
Účinná látka: Karbamazepin
ATC skupina: N03AF01 - carbamazepine
Obsah účinných látek: 200MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte se svým lékařem, ale bez jeho souhlasu léčbu nepřerušujte.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.

Vyhledejte okamžitě lékaře, pokud si všimnete:

- závažné kožní reakce, jako je vyrážka, zarudnutí kůže, puchýře na rtech, očích nebo v ústech, nebo olupování kůže spojené s horečkou. Tyto reakce mohou být častější u pacientů čínského nebo thajského původu;
- vředy v ústech nebo nevysvětlitelné podlitiny či krvácení;
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma;
- otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny. Může se jednat o příznaky krevní sraženiny, která může putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže (velmi vzácný nežádoucí účinek, který se může projevit až u 1 osoby z 10 000);
- jakékoli známky nervového onemocnění nebo zmatenost.

Navíc se v průběhu léčby karbamazepinem mohou objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů):

- leukopenie (snížený počet bílých krvinek, což vede k vyšší náchylnosti k infekcím);
- závrať, porucha koordinace pohybů, únava, malátnost, spavost;
- pocit na zvracení a zvracení;
- zvýšení hladin jaterních enzymů;
- alergické reakce (včetně alergických kožních reakcí).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 léčených pacientů):

- eozinofilie (zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek), trombocytopenie (snížený počet krevních destiček projevující se zvýšeným sklonem k tvorbě modřin nebo krvácení);
- bolest hlavy;
- zadržování tekutin a otoky (zvýšená tvorba antidiuretického hormonu);
- snížení hladiny sodíku v krvi;
- dvojité nebo rozmazané vidění;
- sucho v ústech.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených pacientů):

- abnormální mimovolní pohyby, abnormální pohyby očí;
- zánět, zčervenání, mokvání a olupování kůže.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 léčených pacientů):

- zvýšený počet bílých krvinek;
- zvětšení mízních uzlin;
- nedostatek kyseliny listové;
- opožděná celková alergická reakce včetně horečky, vyrážky, bolesti kloubů, problémy s ledvinami a dalšími orgány;
- halucinace, deprese, ztráta chuti k jídlu, neklid, agresivita, zmatenost;
- porucha řeči;
- poškození nervů, které se projevuje sníženou citlivostí, bolestí, brněním a mravenčením v rukou a nohou;
- svalová slabost;
- změny krevního tlaku;
- poruchy srdečního rytmu;
- bolest břicha;
- problémy s játry včetně zánětu nebo žloutenky;
- onemocnění podobné lupusu (kožní onemocnění);
- okohybná porucha.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 léčených pacientů):

- různé poruchy krvetvorby, včetně chudokrevnosti;
- meningitida (zánět mozkových blan);
- neuroleptický maligní syndrom projevující se horečkou, křečemi, svalovou ztuhlostí, změnou vědomí a případným selháváním orgánů;
- porucha chuti;
- zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi;
- abnormální testy štítné žlázy;
- porucha metabolismu kostí (což se může projevit jako bolest při chůzi a zakřivení dlouhých kostí dolních končetin);
- zvýšené hladiny cholesterolu a tuků v krvi;
- zánět spojivek, zkalení čočky;
- porucha sluchu;
- srdeční a oběhové problémy, selhání srdce;
- zánět žil nebo tvorba krevních sraženin;
- bolest v ústech nebo bolest jazyka (zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní);
- selhání jater;
- zvýšená citlivost kůže na slunce;
- změny v pigmentaci kůže, akutní zánětlivé onemocnění podkožní tkáně (erythema nodosum), akutní kožní onemocnění s typickými terčovitými chorobnými změnami kůže (erythema multiforme), kožní výsev drobných tečkovitých krvácení pod kůží;
- závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla (angioedém);
- vypadávání vlasů;
- křeče;
- sexuální obtíže, které mohou zahrnovat sníženou plodnost, ztrátu libida a impotenci;
- selhání ledvin, porucha funkce ledvin, zánětlivé onemocnění ledvin, zvýšená nebo snížená potřeba močit;
- zánět slinivky břišní;
- zvýšení nitroočního tlaku.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

- znovuvzplanutí infekce vyvolané lidským herpes virem 6 (může být závažné, pokud máte sníženou obranyschopnost);
- útlum funkce kostní dřeně (krvácení, tvorba modřin, pocit únavy);
- snížení hladiny vápníku v krvi;
- porucha rovnováhy;
- porucha hybnosti trávicího ústrojí;
- porucha myšlení;
- zlomeniny.

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopanie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop