BISTON - Interakce


 

Interakce léku: Biston Tableta


Generikum: carbamazepine
Účinná látka: Karbamazepin
ATC skupina: N03AF01 - carbamazepine
Obsah účinných látek: 200MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Biston:

- jestliže jste alergický(á) na karbamazepin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- pokud máte poruchy funkce jater, kostní dřeně, těžké poruchy funkce ledvin, poruchy převodního systému srdce;
- jestliže máte nebo jste někdy měl(a) závažné onemocnění krve zvané porfyrie;
- současně s inhibitory monoaminooxidázy (přípravky k léčbě deprese) ani 2 týdny po jejich vysazení;
- k léčbě epileptických záchvatů typu absencí, atonických a myoklonických záchvatů (tyto pojmy Vám vysvětlí Váš lékař).

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého lékaře.

Vzhledem k nedostatku zkušeností se přípravek nepodává dětem do 3 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Biston se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- pokud máte onemocnění srdce nebo cévního systému;
- pokud máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom);
- pokud máte poruchu funkce ledvin spojenou s nízkou hladinou sodíku v krvi nebo máte problémy s ledvinami a užíváte léky, které snižují hladinu sodíku v krvi (diuretika, jako je hydrochlorothiazid, furosemid);
- pokud trpíte zadržováním moči;
- jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstupovat některá vyšetření (např. krevní obraz, jaterní testy).

Nepřerušujte užívání přípravku Biston bez porady s lékařem.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, jestliže se u Vás v minulosti vyskytla neobvyklá přecitlivělost (vyrážka nebo jakákoli známka alergie) k lékům podobným karbamazepinu, jako je oxkarbazepin, tricyklická antidepresiva (skupina přípravků k léčbě deprese) a fenytoin. Je důležité vědět, že pokud jste alergický(á) na karbamazepin, je šance přibližně 1 : 4 (25 %), že budete alergický(á) na oxkarbazepin.

Přípravek Biston může snižovat účinnost kontraceptiv (léky proti početí). Antikoncepce by měla být po poradě s lékařem zajištěna jiným způsobem.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je přípravek Biston trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

V průběhu užívání přípravku Biston se zvyšuje riziko vzniku fotosenzitivních reakcí (zvýšená citlivost na sluneční záření). Vyhněte se proto působení přímého slunečního záření (i solária nebo horského slunce), noste ochranný oděv a používejte krémy s ochranným faktorem proti UVA a UVB záření.

Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo níže uvedené kožní příznaky, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Při užívání přípravku Biston (karbamazepinu) se vzácně mohou objevit závažné kožní nežádoucí účinky. Tyto závažné kožní vyrážky mohou být častější v některých asijských zemích. Jejich riziko u pacientů čínského (Han) nebo thajského původu lze předpovědět testováním krevních vzorků pacientů. Lékař by Vám měl být schopen poradit, jestli je krevní test před nasazením karbamazepinu nutný.

- Po použití přípravku Biston byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.
- Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).
- Tyto potencionálně život ohrožující kožní vyrážky jsou často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.
- Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.
- Pokud se u Vás po užití přípravku Biston vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Biston nikdy znovu zahájit.
- Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.

Další léčivé přípravky a přípravek Biston

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Biston se nesmí užívat současně s inhibitory monoaminooxidázy (skupina přípravků k léčbě deprese) ani 2 týdny po jejich vysazení.

Přípravek Biston snižuje účinek současně užívaných kontraceptiv, některých léků proti srážení krve, některých antibiotik, kortikoidů a některých přípravků užívaných k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva).

Naproti tomu některé přípravky (verapamil, diltiazem, erythromycin) zvyšují účinek i nežádoucí účinky přípravku Biston.

Současné užívání přípravku Biston a některých jiných přípravků k léčbě epilepsie (fenytoin, primidon, kyselina valproová) může zvyšovat nežádoucí účinky přípravku Biston.

Přípravek Biston snižuje toleranci alkoholu.

Přípravek Biston se nemá užívat, pokud jste léčen(a) lithiem (používá se k léčbě duševních onemocnění).

Přípravek Biston s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek užívejte během jídla, zapijte dostatečným množstvím tekutiny (nejlépe čisté vody).

Během léčby tímto přípravkem nesmíte pít alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Epilepsii je nutné léčit i během těhotenství. Proto se při plánování těhotenství poraďte se svým lékařem. Nicméně při užívání antiepileptik během těhotenství existuje možnost rizika poškození Vašeho dítěte. Lékař Vám vysvětlí možná rizika a přínos léčby.

Oznamte svému lékaři, že kojíte. Léčivá látka přípravku Biston přechází do mateřského mléka. Pokud lékař ve Vašem případě souhlasí s kojením a Vaše dítě je pečlivě sledováno kvůli možnosti výskytu nežádoucích účinků, můžete své dítě kojit. Avšak pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, tj. pokud je Vaše dítě velice spavé, přestaňte kojit a oznamte to svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku může být značně ovlivněna schopnost reagovat, a to především na počátku léčby nebo při úpravě dávkování. Opatrnosti je proto třeba při řízení nebo obsluze strojů. O případném vykonávání těchto činností rozhodne Váš lékař.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop