BITINEX - Interakce


 

Interakce léku: Bitinex Tvrdá tobolka


Generikum: atomoxetine
Účinná látka: atomoxetin-hydrochlorid
ATC skupina: N06BA09 - atomoxetine
Obsah účinných látek: 100MG, 10MG, 18MG, 25MG, 40MG, 60MG, 80MG
Balení: Blistr


Neužívejte přípravek Bitinex jestliže:
- jestliže jste alergický(á) na atomoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jste v posledních dvou týdnech užíval(a) lék nazývaný inhibitor monoaminoxidázy (IMAO), např.
fenelzin. IMAO se někdy používají k léčbě deprese a dalších duševních problémů. Společné
užívání přípravku Bitinex a IMAO může vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou být i
život ohrožující. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 14 dní poté, co jste přestal(a) užívat přípravek
Bitinex, než začnete užívat některý IMAO.
- máte oční onemocnění zvané glaukom s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak).
- máte závažné problémy se srdcem, které mohou být ovlivněny zvýšením krevního tlaku a/nebo
pulzu, což může být způsobeno přípravkem Bitinex.
- máte závažné problémy s cévami v mozku - jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a zeslabení
části cévy (aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy.
- máte nádor nadledvin (feochromocytom).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Bitinex neužívejte. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se před zahájením užívání přípravku Bitinex se svým lékařem nebo lékárníkem. To proto, že
přípravek Bitinex by mohl tyto problémy zhoršit.

Upozornění a opatření
Dospělí i děti mají být seznámeni s následujícími upozorněními a opatřeními. Před užitím přípravku
Bitinex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- uvažujete o sebevraždě nebo o pokusu o sebevraždu.
- máte problémy se srdcem (včetně srdečních vad) nebo máte zrychlený srdeční tep. Přípravek
Bitinex může zrychlovat srdeční tep (pulz). U pacientů se srdečními vadami byly hlášeny případy
náhlého úmrtí.
- máte vysoký krevní tlak. Přípravek Bitinex může zvyšovat krevní tlak.
- máte nízký krevní tlak. Přípravek Bitinex může u osob s nízkým krevním tlakem způsobovat
závratě nebo mdloby.
- máte potíže s náhlými změnami krevního tlaku nebo tepové frekvence.
- máte onemocnění srdce nebo oběhové soustavy nebo jste prodělal(a) v minulosti cévní mozkovou
příhodu.
- máte potíže s játry. Můžete potřebovat nižší dávku.
- máte psychotické příznaky zahrnující halucinace (jako například slyšení hlasů nebo vidění věcí
tam, kde nejsou), víru v nepravdivé věci (bludy) nebo podezíravost.
- máte mánii (pocit povznesené nálady nebo nadměrné vzrušení, které způsobuje nezvyklé chování)
a jste neklidný(á).
- máte agresivní pocity.

- máte nepřátelské a zlostné pocity.
- máte nebo jste v minulosti měl(a) epilepsii nebo jste prodělal(a) záchvaty křečí z jakýchkoli
důvodů. Přípravek Bitinex může vést ke zvýšení četnosti záchvatů.
- máte neobvyklé nálady (střídání nálad) nebo pocity velkého smutku.
- máte obtížně kontrolovatelné opakované záškuby různých částí těla, anebo opakujte zvuky a
slova.

Před zahájením léčby informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se Vás týká kterýkoli z výše
uvedených stavů. Je to proto, že Bitinex může tyto problémy zhoršit. Váš lékař bude chtít sledovat, jak
na Vás přípravek působí.

Vyšetření, která provede lékař před zahájením užívání přípravku Bitinex
Tato vyšetření mají pomoci rozhodnout, zda je přípravek Bitinex pro Vás vhodný.

Váš lékař bude měřit:
- krevní tlak a tepovou frekvenci (pulz) před zahájením a dále v průběhu léčby přípravkem Bitinex
- u dětí a dospívajících tělesnou výšku a tělesnou hmotnost v průběhu léčby přípravkem Bitinex

Váš lékař s Vámi probere:
- jaké další léčivé přípravky užíváte
- zda ve Vaší rodině došlo k náhlému nevysvětlitelnému úmrtí
- zda Vy nebo někdo ve Vaší rodině má jiný zdravotní problém (jako jsou potíže se srdcem)

Je důležité, abyste poskytl(a) co nejvíce informací. Pomůže to Vašemu lékaři rozhodnout, zda je
přípravek Bitinex pro Vás vhodný. Před zahájením užívání tohoto přípravku se může Váš lékař
rozhodnout provést další vyšetření.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bitinex
Tobolky přípravku Bitinex neotevírejte, jejich obsah může dráždit oči. Pokud se obsah tobolky dostane
do kontaktu s okem, postižené oko ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Co nejdříve
si musíte umýt vodou také ruce a jakékoli další části těla, které mohly být přípravkem zasaženy.

Další léčivé přípravky a přípravek Bitinex:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat. To zahrnuje také léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Váš lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Bitinex s ostatními svými léky a v některých případech
může lékař chtít upravit dávku, nebo ji zvyšovat mnohem pomaleji.

Neužívejte přípravek Bitinex společně s přípravky nazývanými IMAO (tzv. inhibitory
monoaminoxidázy), které se používají k léčbě deprese. Viz bod 2 „Neužívejte přípravek Bitinex“.

Pokud užíváte další léčivé přípravky, Bitinex může ovlivnit jejich účinek nebo může způsobit nežádoucí
účinky.
Před zahájením užívání přípravku Bitinex zkontrolujte se svým lékařem nebo lékárníkem, zda užíváte
některý z následujících přípravků:
- léky zvyšující krevní tlak nebo léky používané ke kontrole krevního tlaku
- léky jako jsou antidepresiva, např. imipramin, venlafaxin a mirtazapin, fluoxetin a paroxetin
- některé léky určené k léčbě rýmy nebo nachlazení, které mohou ovlivnit krevní tlak. Je důležité
se při jejich pořízení poradit s lékárníkem.
- některé léky používané k léčbě duševních poruch
- léky, u kterých je známo, že zvyšují riziko epileptických záchvatů
- některé léky mohou způsobit, že Bitinex zůstává v těle déle, než je obvyklé (jako je chinidin a
terbinafin)
- salbutamol (lék určený k léčbě astmatu), pokud je podaný ústy, nebo ve formě injekce může
způsobit pocit rychlého tlukotu srdce, astma to však nezhorší.

Léky uvedené níže mohou vést ke zvýšení rizika abnormálního (neobvyklého) srdečního rytmu, pokud

se užívají společně s přípravkem Bitinex:
- léky používané ke kontrole srdečního rytmu
- léky měnící koncentraci solí v krvi
- léky k léčbě a prevenci malárie
- některá antibiotika (jako jsou erythromycin a moxifloxacin)

Pokud si nejste jistý(á), zda lék, který užíváte, patří mezi uvedené přípravky, kontaktujte před zahájením
užívání přípravku Bitinex svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení
Není známo, zda tento léčivý přípravek může ovlivnit nenarozené dítě, nebo zda přechází do mateřského
mléka.
- Tento přípravek se nemá v těhotenství užívat, pokud Vám to nedoporučí lékař.
- Jestliže kojíte, máte se buď užívání tohoto přípravku vyvarovat, nebo přerušit kojení.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět nebo
plánujete kojit své dítě, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek
užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po užívání přípravku Bitinex se můžete cítit unavený(á), ospalý(á) nebo mít točení hlavy. Při řízení auta
nebo při práci se stroji musíte být opatrný(á) do doby, než budete vědět, jak na Vás přípravek Bitinex
působí. Pokud se cítíte unavený(á), ospalý(á), nebo máte závratě, nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
189 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
655 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
349 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop