Přípravek na cholesterol


Výsledky hledání na výraz přípravek na cholesterol
Poslední aktualizace: 2023-03-28


Zynzol


Neužívejte přípravek Zynzol 1 mg .. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, .. ..poraďte se se svým lékařem dříve, než tento léčivý přípravek začnete užívat. Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Jestliže jste zapomněla užít přípravek Zynzol 1 mg .. Jestliže jste přestala užívat přípravek Zynzol 1 mg .. Zvýšené nebo vysoké hladiny tukových látek, známých jako cholesterol, v krvi....

Tagy: Zynzol, přípravek na cholesterol

Zulfija


Obecné poznámky .. ..Předtím, než začnete užívat přípravek Zulfija, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Než začnete přípravek Zulfija užívat, lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a zdravotního stavu Vašich blízkých příbuzných. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože přípravek Zulfija ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu. Neužívejte přípravek Zulfija .. Nemáte užívat přípravek Zulfija, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Neužívejte přípravek Zulfija, pokud máte hepatitidu C a užíváte léčivé přípravky obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir ( viz také bod Další léčivé přípravky a přípravek Zulfija) Měla byste se zeptat svého lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Zulfija; .. pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida); .. .. .. pokud máte křečové žíly; .. .. .. pokud někdo z Vašich přímých .....

Tagy: Zulfija, přípravek na cholesterol

Zorem


Neužívejte přípravek Zorem • jestliže jste alergický( Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů • Nedávný srdeční infarkt • Srdeční selhání • Závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize) • Onemocnění jater • Jste starší pacient a potřebujete vyšší dávku, než jaká Vám začala být podávána Děti a dospívající Přípravek Zorem nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. let lze přípravek Zorem použít pouze pro léčbu hypertenze ( Další léčivé přípravky a přípravek Zorem Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( ketokonazol, itrakonazol (lék proti plísním) • ritonavir, indinavir, nelfinavir (inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV) • rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) • třezalka tečkovaná • verapamil, diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění) • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty) • takrolimus, sirolimus, temsirolimus a everolimus (léky používané k pozměnění způsobu, jakým pracuje Váš imunitní systém) • .....

Tagy: Zorem, přípravek na cholesterol

Zomig


Nepoužívejte přípravek ZOMIG jestliže: - jste alergický( užíváte některé léky k léčbě deprese (viz „Další léčivé přípravky a přípravek ZOMIG“ níže) Jestliže se přípravek ZOMIG užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Pokud nastupujete do nemocnice, řekněte lékaři, že užíváte přípravek ZOMIG. Další léčivé přípravky a přípravek ZOMIGInformujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval( sumatriptan nebo naratriptan), užijte přípravek ZOMIG až po uplynutí 24 hodin. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, řekněte o tom lékaři předtím, než začnete přípravek užívat. Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZOMIG nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte užívat přípravek ZOMIG a kontaktujte okamžitě lékaře, pokud se u Vás objeví níže uvedené vzácné nebo velmi vzácné .....

Tagy: Zomig, přípravek na cholesterol

Zolmitriptan actavis


Neužívejte přípravek Zolmitriptan Actavis .. Další informace jsou uvedeny níže v bodě „Další léčivé přípravky a přípravek Zolmitriptan Actavis“. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry, .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně, .. .. ..– užíváte některé léky na depresi (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Zolmitriptan Actavis“ dále v tomto bodu) Jestliže se přípravek Zolmitriptan Actavis užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Jestliže jste přijat(a) do nemocnice, informujte zdravotnické pracovníky, že užíváte přípravek Zolmitriptan Actavis. Děti a dospívající .. ..Přípravek Zolmitriptan Actavis se nedoporučuje u pacientů do 18 let .. Starší pacienti .. ..Přípravek Zolmitriptan Actavis se nedoporučuje u pacientů nad 65 let. Další léčivé přípravky a přípravek Zolmitriptan Actavis .. Přípravek .....

Tagy: Zolmitriptan actavis, přípravek na cholesterol

Zolmiles


Neužívejte přípravek Zolmiles .. Další informace jsou uvedeny níže v bodě ‘Další léčivé přípravky a přípravek Zolmiles‘. Whiteův syndrom (druh abnormální srdeční činnosti), .. .. ..– jste měl(a) v minulosti potíže s játry .. .. ..– máte bolesti hlavy, které u vás nejsou typické pro bolest hlavy při migréně .. .. ..– užíváte některé léky na depresi (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek Zolmiles‘ dále v tomto bodu) Jestliže se přípravek Zolmiles užívá současně s léky ze skupiny SSRI nebo SNRI, které se používají k léčbě deprese, existuje riziko rozvoje tzv. Jestliže jste přijat(a) do nemocnice, informujte zdravotnické pracovníky, že užíváte přípravek Zolmiles. Děti a dospívající .. ..Přípravek Zolmiles se nedoporučuje u pacientů do 18 let. Starší pacienti .. ..Přípravek Zolmiles se nedoporučuje u pacientů nad 65 let. Další léčivé přípravky a přípravek Zolmiles .. Přípravek Zolmiles s jídlem a pitím .. ..Přípravek Zolmiles můžete užívat s jídlem .....

Tagy: Zolmiles, přípravek na cholesterol

Zoletorv


Neužívejte přípravek Zoletorv, jestliže: • jste alergický( jiné „statiny“ nebo „fibráty“), • pravidelně pijete velká množství alkoholu, • máte v anamnéze jaterní onemocnění, • je Vám více než 70 let, • Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete užívat tento přípravek, • užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval( a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou ( Dříve, než začnete přípravek Zoletorv užívat, proberte se svým lékařem nebo lékárníkem: − pokud máte závažné selhání dýchání. Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zoletorv užívat, protože Váš lékař bude potřebovat provést před nasazením přípravku Zoletorv a případně během jeho užívání krevní testy, aby mohl předpovědět riziko svalových nežádoucích účinků. rabdomyolýzy, se zvyšuje, pokud se některá léčiva užívají současně (viz bod 2, „Další léčivé přípravky a
Tagy: Zoletorv, přípravek na cholesterol

Zolafren rapid


Neužívejte přípravek Zolafren Rapid jestliže jste alergický/á ( U pacientů užívajících přípravek Zolafren Rapid byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. U pacientů užívajících přípravek Zolafren Rapid bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků ( Další léčivé přípravky a přípravek Zolafren RapidBěhem léčby přípravkem Zolafren Rapid užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. li se znovu příznaky nemoci, oznamte to Vašemu lékaři, ale nepřestávejte užívat přípravek Zolafren Rapid, pokud tak Váš lékař nerozhodne. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolafren RapidVezměte si lék ihned, jakmile si to uvědomíte. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolafren RapidNepřestávejte .....

Tagy: Zolafren rapid, přípravek na cholesterol

Zolafren


Neužívejte přípravek Zolafren jestliže jste alergický( U pacientů užívajících přípravek Zolafren byl pozorován nárůst tělesné hmotnosti. U pacientů užívajících přípravek Zolafren bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků ( Další léčivé přípravky a přípravek ZolafrenBěhem léčby přípravkem Zolafren užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře. Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U pacientů s Parkinsonovou chorobou může přípravek Zolafren zhoršovat její příznaky. Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. li se znovu .....

Tagy: Zolafren, přípravek na cholesterol

Zocor forte


Neužívejte přípravek Zocor • jestliže jste alergický( jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu fusidovou ( Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Zocor a pokud máte během užívání přípravku Zocor jakékoli příznaky problémů s játry. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Zocor. Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost přípravku Zocor byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a u děvčat, která už alespoň rok mají menstruaci (viz bod 3: Jak se přípravek Zocor užívá) Další léčivé přípravky a přípravek Zocor Informujte svého lékaře o všech lécích s kteroukoli z následujících léčivých látek, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Užívání přípravku Zocor s následujícími léčivy může zvýšit riziko svalových problémů (některé z nich již byly uvedeny výše v části „Neužívejte přípravek .....

Tagy: Zocor forte, přípravek na cholesterol

Přečtěte si o tématu Přípravek Na Cholesterol. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma přípravek na cholesterol, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Přípravek Na Cholesterol. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Přípravek Na Cholesterol.

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: