BJORGEINA - Příbalový leták


 
Generikum: bicalutamide
Účinná látka: bikalutamid
ATC skupina: L02BB03 - bicalutamide
Obsah účinných látek: 150MG, 50MG
Balení: Obal na tabletySp.zn. suklsa k sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele

Bjorgeina 50 mg
potahované tablety
bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Bjorgeina a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bjorgeina užívat
3. Jak se přípravek Bjorgeina užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Bjorgeina uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Bjorgeina a k čemu se používá

Růst nádorů prostaty je závislý na stimulaci mužskými hormony (androgeny). Přípravek Bjorgeina
obsahuje léčivou látku bikalutamid, která zabraňuje této stimulaci.
Přípravek Bjorgeina se používá u dospělých mužů k léčbě pokročilé rakoviny prostaty v kombinaci
s typem přípravků zvaných LHRH analoga nebo s chirurgickou kastrací.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bjorgeina užívat

Neužívejte přípravek Bjorgeina:
- pokud jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- pokud jste žena nebo dítě
- pokud již užíváte jakékoliv léčivé přípravky obsahující terfenadin, astemizol nebo cisaprid.

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem
- pokud máte problémy s játry (lékař může rozhodnout o provedení krevních testů, aby
zkontroloval, zda Vaše játra během léčby fungují správně),
- pokud máte cukrovku (tento přípravek může ovlivnit hladinu glukózy v krvi).

Informujte svého lékaře, pokud trpíte něčím z následujícího:
Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch srdečního rytmu (arytmie) nebo se léčíte
s těmito onemocněními. Při užívání přípravku Bjorgeina může být zvýšeno riziko poruch srdečního
rytmu.

Děti a dospívající

Přípravek Bjorgeina není určen k léčbě dětí a dospívajících.

Další léčivé přípravky a přípravek Bjorgeina
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval,
nebo které možná budete užívat. Přípravek Bjorgeina může ovlivnit nebo může být ovlivněn
následujícími léčivy:
- cyklosporin, používaný při transplantacích
- blokátory vápníkových kanálů, k léčení vysokého krevního tlaku
- cimetidin, ke snížení množství kyseliny v žaludku
- ketokonazol, přípravek k léčbě plísňových onemocnění
- warfarin, antikoagulans zabraňující vzniku krevních sraženin
- midazolam, používaný jako sedativum
Viz také bod „Neužívejte přípravek Bjorgeina“.

Přípravek Bjorgeina a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin,
prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek Bjorgeina může
zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např.: metadon (užívaný
pro úlevu od bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika
užívaná k léčbě závažných duševních poruch).

Těhotenství a kojení
Ženy nesmí užívat bikalutamid.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by přípravek Bjorgeina ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Během léčby přípravkem Bjorgeina se však může objevit ospalost. Pokud se Vás toto týká, neřiďte
dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Bjorgeina obsahuje laktózu
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Bjorgeina užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 tableta jednou denně s jídlem nebo bez něj.

Jestliže jste užil více přípravku Bjorgeina, než jste měl
Pokud jste užil více přípravku, než jste měl, nebo například pokud přípravek náhodně požilo dítě,
kontaktuje ihned svého lékaře, nemocnici nebo toxikologické informační středisko, abyste získal
informaci o riziku a doporučení na opatření, která mají být přijata.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bjorgeina
Pokud jste vynechal dávku, přeskočte ji a užijte další dávku jako obvykle.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Bjorgeina
Nepřestávejte užívat přípravek, i když se cítíte zdravý, pokud vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Obraťte se ihned na svého lékaře nebo neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás
vyskytne některý z následujících méně častých nežádoucích účinků (mohou postihnout až 1 ze
100 osob).
- Těžká dušnost, případně kašel nebo horečka. Známky zánětu plic zvané intersticiální
pneumonie.
- Následující alergické reakce (příznaky angioedému): otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla,
obtíže při polykání, kopřivka a potíže s dýcháním.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob): nízké hladiny červených krvinek (anemie),
závratě, návaly horka, bolest v břiše, zácpa, pocit na zvracení, krev v moči, zvýšená citlivost prsů
nebo zvětšení prsů, pocit slabosti, otok (edém).

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): snížená chuť k jídlu, snížení chuti na sex, deprese,
ospalost, srdeční příhoda, srdeční selhání, poruchy trávení, plynatost, změny jaterních funkcí,
zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka), ztráta vlasů, nadměrný růst ochlupení na těle, suchá kůže,
svědění, vyrážka, impotence, bolest na hrudi, nárůst tělesné hmotnosti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): Selhání jater, citlivost na světlo.

Není známo (frekvence nemůže být z dostupných údajů odhadnuta):
Změny na EKG (prodloužení QT intervalu)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Bjorgeina uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Pouze HDPE lahvičky: Spotřebujte do 6 měsíců od otevření.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na balení za „Použitelné
do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Bjorgeina obsahuje
- Léčivá látka je bicalutamidum 50 mg.
- Dalšími složkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A),
magnesium-stearát.
Potahová vrstva: makrogol 3350, polyvinylakohol, mastek a oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Bjorgeina vypadá a obsah balení
Vzhled:
Bjorgeina 50 mg jsou kulaté, bikonvexní, bílé tablety, 7 mm v průměru a s vyraženým „B 50“ na
jedné straně.

Velikost balení:
Blistry: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet.
Lahvičky: 10, 14, 28, 30, 40, 50, 56, 84, 90, 98 a 100 tablet.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78,
Hafnarfjördur 220
Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Bicusan
Česká republika: Bjorgeina 50 mg
Estonsko: Bjorgeina
Irsko: Bicalutamide Actavis 50 mg
Island: Bicacta
Kypr: Brectasa
Litva: Brectasa 50 mg plévele dengtos tabletés
Lotyšsko: Bjorgeina 50 mg apvalkotás tabletes
Malta: Bicalitamide Actavis
Norsko: Bicacta
Rakousko: Bicacta 50 mg Filmtabletten
Rumunsko: Bicalutamida Actavis 50 mg,comprimate filmate
Slovenská republika: Brectasa
Švédsko: Bicacta
Velká Británie: Bicalutamide 50 mg, Film-coated Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17.12.2015


Bjorgeina Obalová informace

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop