ACETYLSALICYLIC ACID KRKA - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acetylsalicylic acid krka Enterosolventní tableta


Generikum: acetylsalicylic acid
Účinná látka: kyselina acetylsalicylovÁ
ATC skupina: B01AC06 - acetylsalicylic acid
Obsah účinných látek: 100MG, 160MG, 75MG
Balení: Blistr


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat
přípravek Acetylsalicylic acid Krka a okamžitě vyhledejte lékaře:
- Náhle vzniklá dušnost, otok rtů, obličeje nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže
(závažná alergická reakce).
- Zčervenání kůže s tvorbou puchýřů nebo s olupováním, které může být spojeno s vysokou
horečkou a bolestí kloubů. Může se jednat o erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom
nebo Lyellův syndrom.
- Neobvyklé krvácení, jako je vykašlávání krve, přítomnost krve ve zvratcích nebo moči, nebo
černá stolice.

Další nežádoucí účinky zahrnují:
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů):
- Pocit na zvracení, zvracení, průjem.
- Poruchy trávení.
- Zvýšený sklon ke krvácení.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů):
- Kopřivka.
- Rýma.
- Dýchací obtíže.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů):
- Závažné krvácení ze žaludku nebo střev, krvácení do mozku; změna počtu krevních buněk.
- Křeče dolních cest dýchacích, astmatický záchvat.
- Zánět krevních cév.
- Podlitiny s purpurovými skvrnami (kožní krvácení).
- Závažné kožní reakce, jako je vyrážka známá pod názvem erythema multiforme a život
ohrožující formy Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom.
- Reakce přecitlivělosti jako je otok např. rtů, obličeje nebo těla, nebo šok.
- Reyův syndrom (velmi vzácné onemocnění u dětí, které postihuje mozek a játra (viz bod 2 „Děti
a dospívající“)).
- Abnormálně silné nebo prodloužené menstruační krvácení.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
- Ušní šelest (tinitus) nebo zhoršení sluchu.
- Bolest hlavy.
- Závrať.
- Vředy v žaludku nebo v tenkém střevě a perforace.
- Prodloužená doba krvácivosti.
- Porucha funkce ledvin, akutní selhání ledvin.
- Porucha funkce jater, zvýšení jaterních enzymů.
- Vysoká hladina kyseliny močové nebo nízká hladina cukru v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
89 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
209 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
535 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
115 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop