ACICLOVIR AL - Příbalový leták


 
Generikum: aciclovir
Účinná látka: aciklovir
ATC skupina: D06BB03 - aciclovir
Obsah účinných látek: 50MG/G
Balení: Tuba


Strana 1 (celkem 5)
sp.zn. sukls
Příbalová informace: informace pro uživatele


Aciclovir AL krém
50 mg/g
aciclovirum



Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
- Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit
s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Aciclovir AL krém a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aciclovir AL krém používat
3. Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aciclovir AL krém uchovávat
6. Obsah balení a další informace





1. Co je přípravek Aciclovir AL krém a k čemu se používá


Léčivou látkou přípravku Aciclovir AL krém je aciklovir. Aciklovir se používá k léčbě oparů
na rtech a obličeji ve stádiu svědění, pálení nebo puchýřků způsobených virem Herpes
simplex (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních inervujících rty a okolní
tkáň. Nejedná se však o stejný virus, který vyvolává genitální herpetické infekce.
Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se
opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.

K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným
člověkem. Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení. Spouštěcím
mechanismem mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž,
Strana 2 (celkem 5)
stress, fyzická zátěž, nadměrné opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém
podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu.
Přípravek Aciclovir AL krém se používá při léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s
lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aciclovir AL krém
používat

Nepoužívejte přípravek Aciclovir AL krém:
 jestliže jste alergický(á) na aciclovir, valaciclovir nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použítím přípravku Aciclovir AL krém se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

 Krém na opary Aciclovir AL krém se používá pouze na opary v oblasti úst a obličeje.
Nedoporučuje se nanášet ho na sliznici dutiny ústní a oka. K léčbě herpetické infekce očí
se Aciclovir AL krém nemá používat. Nemá se rovněž používat k léčbě genitální
herpetické infekce. Zvláště je třeba se vyhnout kontaktu krému s očima.
 Pacienti s velmi těžkou formou opakujícího se oparu by měli vyhledat lékařskou pomoc.
 Postižení oparem se musejí vyhnout přenosu viru na jiné místo nebo jinou osobu, zvláště
při otevřené lézi.
 Používat přípravek Aciclovir AL krém se nedoporučuje pacientům s oslabeným
imunitním systémem (např pacienti s AIDS – závažnou poruchou imunitního systému
nebo pacienti po transplantaci kostní dřeně). Léčba jakékoli infekce by měla být vedena
lékařem.

Opar je infekční. Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu
infekce, nedotýkejte se sami oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před
každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce.

 Nesahejte si do očí. Infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 V období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů.
 Mohli byste se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 Vyhněte se přenosu infekce z nádobí, z něhož jste pili nebo jedli.


Děti a dospívající
Přípravek Aciclovir AL krém je také určen k léčbě oparu rtů a obličeje u dospělých i dětí.
.
Další léčivé přípravky a přípravek Aciclovir AL krém
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Dosud nebyly rozeznány žádné klinicky významné interakce.

Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Strana 3 (celkem 5)


Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dosud nejsou známé žádné vlivy na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Přípravek Aciclovir AL krém obsahuje cetylalkohol a propylenglykol
Cetylalkohol může vyvolat místní podráždění kůže (tzv. kontaktní dermatitida).
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže.


3. Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem.
Při opakovaných projevech onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních
příznacích.
Trpíte-li opary opakovaně, dokážete už rozpoznat počínající příznaky onemocnění: pálení,
svědění.
Použijete-li krém na opary přípravek Aciclovir AL krém ve stadiu pálení, můžete předejít
vzniku oparu.
Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení.

Použití u dětí a dospělých

 Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení
nebo přenosu infekce na jiné místo.
 Jemně naneste krém na celou postiženou plochu a na půlcentimetrový lem okolní zdravé
kůže.
 Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech.
Zapomenete-li si krém aplikovat, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte
v původním sledu nanášení.
 Léčba trvá obvykle čtyři dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě
pokračovat dalších šest dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po deseti dnech nebo dojde-li
ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 Dávku si sami nezvyšujte.
 Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek pro místní
použití.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Aciclovir AL krém
Pokračujte v léčbě, jak byla předepsána (neaplikujte krém např. v silnější vrstvě nebo častěji,
než byste aplikoval(a) bežně.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Aciclovir AL krém
Aby byla Vaše léčba úspěšná, je potřeba abyste přípravek Aciclovir AL krém používal(a)
dostatečně dlouhou dobu (viz rovněž část: Jak se přípravek Aciclovir AL krém používá).
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Strana 4 (celkem 5)

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pro hodnocení nežádoucích účinků byly použity následující četnosti
výskytu:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
 Přechodné pálivé nebo bodavé pocity po nanesení krému
 Vysušení nebo olupování kůže, léčené krémem
 Svědění
Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1 000 pacientů):
 Zarudnutí
 Alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida)
Výsledky testů přecitlivělosti ukázaly, že reakci kůže vyvolávaly většinou složky krému a
nikoliv samotný aciklovir. Pokud se výše uvedené nežádoucí účinky objeví v závažnější
míře a/nebo pokud se rozšíří na oblasti kůže neléčené krémem, může to být známka
kontaktní dermatitidy. V takovém případě to sdělte svému lékaři.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze 10 0000 pacientů):
 Okamžitá (náhlá) těžká alergiská reakce včetně angioedému (otok kůže a sliznic, např.
otok tváře, rtů, jazyka s obtížným polykáním a dýcháním) a urtikárie (kopřivka).

V případě závažné alergické reakce ihned vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Aciclovir AL krém uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí .
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za
Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
Po otevření spotřebujte do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí


6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Aciclovir AL krém obsahuje

Strana 5 (celkem 5)
- Léčivou látkou je Aciclovirum (aciklovir)
1g krému obsahuje aciclovirum 50 mg

- Dalšími složkami jsou cetylalkohol, dimetikon, glyceromakrogol-stearát, tekutý parafin,
propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda.


Jak přípravek Aciclovir AL krém vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý až téměř bílý homogenní krém.
Hliníková tuba se šroubovacím PE uzávěrem, krabička
Aciclovir AL krém je dostupný ve velikosti balení: tuba s 2g krému, tuba s 5g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19

D-89150 Laichingen
Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG
Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.8.2015.


Aciclovir al

Letak nebyl nalezen
Podobné nebo alternativní produkty
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
132 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop