ÿph김ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full1_mobile.php"); //--------------------------------------------- ?>

Aclexa - Příbalový leták


 
Generikum: celecoxib
Účinná látka: celekoxib
ATC skupina: M01AH01 - celecoxib
Obsah účinných látek: 100MG, 200MG
Balení: Blistr
sp.zn. sukls101456/2017, sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele
Aclexa 100 mg tvrdé tobolky
Aclexa 200 mg tvrdé tobolky

Celecoxibum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Aclexa a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aclexa užívat
3. Jak se přípravek Aclexa užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Aclexa uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Aclexa a k čemu se používá

Přípravek Aclexa se používá u dospělých k úlevě od příznaků revmatoidní artritidy, osteoartrózy a
ankylozující spondylitidy.

Přípravek Aclexa patří do skupiny léků zvaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), konkrétně do
podskupiny inhibitory cyklooxygenázy-2 (COX-2). Vaše tělo vytváří látky nazývané prostaglandiny, které
mohou působit bolest a zánět. Při onemocnění jako je revmatoidní artritida a osteoartróza Vaše tělo vytváří
těchto prostaglandinů více. Přípravek Aclexa snižuje tvorbu prostaglandinů a tím potlačuje bolest a zánět.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aclexa užívat

Přípravek Aclexa Vám byl předepsán Vaším lékařem. Následující informace vám pomohou dosáhnout
nejlepších výsledků s přípravkem Aclexa. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se prosím svého lékaře nebo
lékárníka.

Neužívejte přípravek Aclexa:
- jestliže jste alergický(á) na celekoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v
bodě 6).
- jestliže jste alergický(á) na skupinu přípravků zvaných „sulfonamidy“ (např. některá antibiotika
používaná k léčbě infekcí).
- jestliže máte aktivní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed nebo krvácíte ze žaludku či střev.
- jestliže máte nebo jste měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové (aspirinu) či jiného protizánětlivého
přípravku astma, nosní polypy, závažné zduření nosní sliznice nebo alergickou
reakci, jako je svědivá kožní vyrážka, otok obličeje, rtů jazyka nebo hrdla, či potíže s dýcháním nebo
dušnost.
- jestliže jste těhotná. Pokud můžete otěhotnět během pokračující léčby, měla byste se svým lékařem
prodiskutovat metody antikoncepce.
- jestliže kojíte.
- jestliže máte těžké onemocnění jater.
- jestliže máte těžké onemocnění ledvin.
- jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba.
- jestliže trpíte srdečním selháním, máte prokázanou ischemickou chorobu srdeční nebo
cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozkových cév), jestliže jste např. prodělal(a) srdeční
infarkt, cévní mozkovou příhodu, přechodnou cévní mozkovou příhodu (dočasné snížení průtoku
krve do mozku, také známé jako „malá mrtvice“), anginu pectoris nebo máte zúžené cévy vedoucí k
srdci či mozku.
- jestliže máte nebo jste měl(a) oběhové potíže (onemocnění periferních cév) nebo jste podstoupil(a)
operaci cév nohou.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Aclexa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže jste dříve trpěl(a) vředy, nebo krvácením do žaludku či střev (Neužívejte přípravek Aclexa,
pokud v současné době trpíte vředy, nebo krvácením do žaludku či střev).
- jestliže užíváte kyselinu acetylsalicylovou (i v nízkých dávkách pro prevenci onemocnění srdce).
- jestliže užíváte přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin).
- jestliže užíváte přípravek Aclexa současně s dalšími nesteroidními protizánětlivými léky (kromě
kyseliny acetylsalicylové), jako je ibuprofen nebo diklofenak. Tyto léky se nesmí užívat současně.
- jestliže kouříte, máte cukrovku, zvýšený krevní tlak nebo zvýšený cholesterol.
- jestliže trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin. Váš lékař Vás může proto častěji kontrolovat.
- jestliže trpíte zadržováním tekutin (jako jsou otoky kotníků či nohou).
- jestliže byste mohl(a) být dehydratován(a) (nedostatek vody v organismu), například v důsledku
zvracení, průjmu nebo při užívání diuretik (používá se k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).
- jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci nebo závažnou kožní reakci na nějaký lék.
- jestliže se necítíte dobře kvůli infekci nebo si myslíte, že máte infekci, protože přípravek Aclexa může
maskovat horečku nebo jiné příznaky infekce a zánětu.
- jestliže jste starší 65 let. Váš lékař Vás proto může častěji kontrolovat.

Podobně jako jiné protizánětlivé léky (např. ibuprofen nebo diklofenak) může i tento léčivý přípravek
způsobit zvýšení krevního tlaku, a proto Vám Váš lékař doporučí jeho pravidelné měření.

Po užití celekoxibu bylo hlášeno několik případů závažných jaterních reakcí, včetně závažného zánětu jater,
poškození jater a selhání jater (z nichž některé byly smrtelné nebo vyžadovaly transplantaci jater). Podle
hlášení, která uváděla i dobu vzniku nežádoucího účinku, se většina závažných jaterních nežádoucích účinků
objevila během 1 měsíce od zahájení léčby.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět. Informujte lékaře o tom, že plánujete
otěhotnět nebo s otěhotněním máte potíže (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Další léčivé přípravky a přípravek Aclexa
Některé léky mohou ovlivnit způsob účinku jiných léků. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech
lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích
dostupných bez lékařského předpisu:
- dextromethorfan (používaný jako lék proti kašli).

- ACE inhibitory nebo antagonisty receptorů pro angiotensin II (používané k léčbě vysokého krevního
tlaku a srdečního selhání).
- diuretika (používané k léčbě nadbytečné tekutiny v těle).
- flukonazol a rifampicin (používané k léčbě plísňových a bakteriálních infekcí).
- warfarin nebo jiné přípravky ke snížení srážlivosti krve (látky k „ředění krve“, které snižují srážení
krve).
- lithium (používané k léčbě některých typů deprese).
- další přípravky k léčbě deprese, poruch spánku, vysokého krevního tlaku nebo nepravidelnosti
srdečního rytmu.
- neuroleptika (používaná k léčbě některých duševních poruch).
- methotrexát (používaný k léčbě revmatoidní artritidy, lupénky a leukémie).
- karbamazepin (používaný k léčbě epilepsie/záchvatů a některých typů bolesti nebo deprese).
- barbituráty (používané k léčbě epilepsie/záchvatů a některých poruch spánku).
- cyklosporin a takrolimus (používané pro potlačení imunitního systému, např. po transplantacích).

Přípravek Aclexa lze užívat s nízkou dávkou kyseliny acetylsalicylové (75 mg denně nebo nižší). Před
současným užíváním obou léků se poraďte se svým lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Aclexa nesmí být používán u žen, které jsou těhotné nebo mohou otěhotnět (tj. ženy v
reprodukčním věku, které neužívají vhodnou antikoncepci) při probíhající léčbě. Otěhotníte-li v průběhu
léčby přípravkem Aclexa, přípravek dále neužívejte a poraďte se se svým lékařem o jiných možnostech
léčby.

Přípravek Aclexa nesmí být používán během kojení.

V průběhu léčby přípravkem Aclexa může být obtížnější otěhotnět (viz bod „Upozornění a opatření“).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Měl(a) byste si být vědom(a) toho, jak reagujete na přípravek Aclexa, než začnete řídit nebo obsluhovat
stroje. Pokud při užívání přípravku Aclexa máte pocit závratí nebo se cítíte unaven(a), neřiďte dopravní
prostředky ani neobsluhujte žádné stroje do doby, než tyto příznaky odezní.

Přípravek Aclexa obsahuje laktózu
Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Aclexa užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud se Vám zdá, že účinek přípravku Aclexa je příliš silný
nebo naopak slabý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku užívat. Vzhledem k tomu, že riziko nežádoucích účinků na srdce se může s
výší dávky a délkou užívání zvyšovat, je nezbytné, abyste užíval(a) nejnižší dávku přípravku Aclexa, která
tlumí Vaši bolest, a to po co nejkratší dobu nutnou ke zvládnutí příznaků.
Tobolky přípravku Aclexa se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím vody. Tobolky je možné užít
kdykoli během dne, s jídlem nebo bez jídla. Snažte se ale užívat každou dávku přípravku Aclexa každý den ve
stejnou dobu.

Pokud do dvou týdnů od začátku léčby nezaznamenáte zlepšení svého zdravotního stavu, kontaktujte svého
lékaře.

Doporučené dávkování přípravku je:
U osteoartrózy je obvyklá denní dávka 200 mg, v případě potřeby ji může lékař zvýšit na maximálně 400
mg.
Obvyklá dávka je:
- jedna 200mg tobolka 1x denně; nebo
- jedna 100mg 2x denně.

U revmatoidní artritidy je obvyklá denní dávka 200 mg, v případě potřeby ji může lékař zvýšit na
maximálně 400 mg.
Obvyklá dávka je:
- jedna 100mg tobolka 2x denně.

U ankylozující spondylitidy je obvyklá denní dávka 200 mg, v případě potřeby ji může lékař zvýšit na
maximálně 400 mg.
Obvyklá dávka je:
- jedna 200mg tobolka 1x denně; nebo
- jedna 100 mg tobolka 2x denně.

Onemocnění ledvin nebo jater: Ujistěte se, že Váš lékař ví, že trpíte onemocněním jater nebo ledvin,
protože Vám může snížit dávku.

Použití u starších pacientů, zvláště s hmotností nižší než 50 kg: Jste-li starší 65 let, a zvláště vážíte-li méně
než 50 kg, může Vás lékař častěji sledovat.

Použití u dětí: Přípravek Aclexa je pouze pro dospělé, není určen pro podání dětem.

Maximální denní dávka:
Neužívejte více než 400 mg denně (4 tobolky přípravku Aclexa 100 mg nebo 2 tobolky přípravku Aclexa 200
mg).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aclexa, než jste měl(a)
Neužívejte více tobolek, než Vám lékař doporučil. Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, kontaktujte
svého lékaře, lékárníka nebo nemocnici a vezměte si s sebou svůj lék.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Aclexa
Pokud zapomenete užít tobolku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Aclexa
Náhlé ukončení léčby přípravkem Aclexa může vést ke zhoršení příznaků Vaší nemoci. Nepřestávejte užívat
přípravek Aclexa, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Váš lékař Vám před ukončením léčby může doporučit
několik dní postupně snižovat dávky.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Nežádoucí účinky uvedené níže byly pozorovány u pacientů s artritidou, kteří užívali přípravek Aclexa.
Níže uvedené nežádoucí účinky s vyšší četností označené hvězdičkou (*) byly zaznamenány u pacientů,
kteří užívali přípravek Aclexa k prevenci střevních polypů. Pacienti v těchto studiích užívali přípravek
Aclexa ve vysokých dávkách a dlouhodobě.

Přestaňte přípravek Aclexa užívat a obraťte se na svého lékaře ihned, jestliže zaznamenáte:
- alergickou reakci, jako je kožní vyrážka, otok obličeje, dušnost nebo obtížné dýchání.
- potíže se srdcem jako je bolest na hrudi.
- prudkou bolest břicha nebo jakékoliv příznaky krvácení do žaludku nebo střev, jako je černá stolice
nebo stolice s příměsí krve, případně zvracení krve.
- kožní reakce, jako je vyrážka, puchýře na kůži nebo se Vám olupuje kůže.
- selhání jater (příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku (Vaše kůže nebo bělmo očí
vypadá žlutě)).

Velmi časté nežádoucí účinky mohou postihnout více než 1 z 10 osob:

- vysoký krevní tlak*

Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob:

- infarkt myokardu*
- zadržování tekutin v těle, otoky kotníků, nohou a/nebo rukou
- infekce močového ústrojí
- dušnost*, zánět nosních dutin (zánět, infekce, ucpání nebo bolestivost dutin), ucpaný nos nebo
rýma, bolest v krku, kašel, nachlazení, příznaky podobné chřipce
- závrať, problémy se spánkem
- zvracení*, bolesti břicha, průjem, špatné trávení, plynatost
- kožní vyrážka, svědění
- svalová ztuhlost
- ztížené polykání*
- zhoršení existující alergie

Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

- cévní mozková příhoda*
- srdeční selhání, bušení srdce (palpitace), zrychlená srdeční frekvence
- zhoršení již vysokého krevního tlaku
- změny ve výsledcích krevních testů funkce jater
- změny ve výsledcích krevních testů funkce ledvin
- chudokrevnost (změny počtu červených krvinek, které mohou způsobit únavu a dušnost)
- úzkost, deprese, únava, ospalost, pocity mravenčení (brnění)

- vysoké hladiny draslíku ve výsledcích krevních testů (můžete zaznamenat nevolnost, únavu, svalovou
slabost nebo bušení srdce)
- zhoršené nebo neostré vidění, zvonění v uších, bolest a vřídky v dutině ústní, poruchy sluchu*
- zácpa, říhání, zánět žaludku (poruchy trávení, bolest žaludku nebo zvracení), zhoršení zánětu žaludku
či střev
- křeče dolních končetin
- kopřivka (svědivá vyrážka)

Vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 1 000 osob:

- vředy (krvácení) v žaludku, jícnu nebo střevech; nebo proděravění střeva (může způsobit bolest
břicha, horečku, nevolnost, zvracení, ucpání střev), tmavá nebo černá stolice, zánět jícnu (může
způsobit obtížné polykání), zánět slinivky (může vést k bolesti břicha)
- snížení počtu bílých krvinek (které chrání organizmus před infekcí), snížení počtu krevních destiček
(zvýšená náchylnost ke krvácení nebo tvorbě modřin)
- porucha koordinace svalů
- zmatenost, změny ve vnímání chuti
- zvýšená citlivost na světlo
- vypadávání vlasů

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

- nitrolební krvácení způsobující smrt
- závažné alergické reakce (mohou zahrnovat až smrtelný anafylaktický šok), které mohou vyvolat
kožní vyrážku, otok obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, sípot nebo obtížné dýchání; obtížné polykání
- krvácení ze žaludku či střev (může vést k přítomnosti krve ve stolici nebo zvracení), zánět tenkého
nebo tlustého střeva, nevolnost
- závažné kožní reakce jako je Stevens-Johnsonův syndrom, exfoliativní dermatitida a toxická
epidermální nekrolýza (může vyvolat vyrážku, tvorbu puchýřů nebo olupování kůže) a akutní
generalizovaná exantematózní pustulóza (červená oteklá oblast s mnoha malými pustulami)
- opožděná alergická reakce s příznaky jako je vyrážka, otok obličeje, horečka, otok uzlin a změny ve
výsledcích krevních testů (např. jater, krvinek (eozinofilie, zvýšení počtu určitého typu bílých
krvinek))
- selhání jater, poškození jater a těžký zánět jater (někdy smrtelný nebo vyžadující transplantaci).
Příznaky mohou zahrnovat nevolnost, průjem, žloutenku (žluté zabarvení kůže a očí), tmavou moč,
světlou stolici, krvácivost, svědění nebo zimnici.
- potíže s ledvinami (možné selhání ledvin, zánět ledvin)
- krevní sraženiny v plicních cévách. Příznaky mohou zahrnovat náhlou dušnost, ostrou bolest při
dýchání nebo kolaps.
- nepravidelný srdeční rytmus
- meningitida (zánět mozkových blan - obalů obklopující mozek a míchu)
- halucinace
- zhoršení epilepsie (možné častější a/nebo těžší záchvaty)
- zánět cév (může způsobit horečku, bolest, tvorbu rudých skvrn na kůži)
- uzávěr tepny nebo žíly v oku, vedoucí k částečné nebo úplné ztrátě zraku, zánět spojivek, krvácení v
oku
- změny počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (může vyvolat únavu, tvorbu modřin,
časté krvácení z nosu a zvýšené riziku vzniku infekce)
- bolest na hrudi
- poruchy čichu

- změna barvy kůže (tvorba modřin), svalová bolest a slabost, bolestivost kloubů
- menstruační poruchy
- bolest hlavy, zrudnutí (návaly horka)
- nízká hladina sodíku ve výsledcích krevních testů (může způsobit ztrátu chuti k jídlu, bolest hlavy,
nevolnost, křeče a slabost svalů)

V klinických studiích, kde byl přípravek Aclexa užíván v dávce 400 mg denně po dobu až 3 let v jiných
indikacích než je artritida nebo jiná revmatická onemocnění, byly pozorovány další níže uvedené
nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob:

- onemocnění srdce: angina pectoris (bolest na hrudi)
- trávicí obtíže: syndrom dráždivého střeva (může zahrnovat bolest břicha, průjem, poruchu zažívání,
plynatost)
- tvorba ledvinových kamenů (může vést k bolesti břicha nebo zad, přítomnosti krve v moči), potíže s
močením
- přírůstek tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob:

- hluboká žilní trombóza (krevní sraženina, nejčastěji v dolní končetině, způsobující bolest, otok nebo
zčervenání lýtka nebo potíže s dýcháním)
- trávicí obtíže: žaludeční infekce (může způsobit podráždění nebo tvorbu vředů v žaludku a střevech)
- zlomenina dolních končetin
- pásový opar, infekce kůže, ekzém (suchá svědivá vyrážka), pneumonie (plicní infekce (možný kašel,
horečka, potíže s dýcháním))
- sklivcové vločky způsobující zastřené nebo zhoršené vidění, závrať způsobená poruchou vnitřního
ucha, bolestivé, zanícené nebo krvácející dásně, vřídky v ústech
- časté noční močení, krvácení z hemoroidů, časté pohyby střev
- tukové bulky v kůži nebo kdekoliv jinde, ganglionová cysta (nebolestivý otok na nebo u kloubů a
šlach rukou nebo nohou), nezřetelná řeč, neobvyklé nebo velmi silné krvácení z pochvy, bolest prsů
- vysoké hladiny sodíku ve výsledcích krevních testů

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Aclexa uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Aclexa obsahuje

- Léčivou látkou je celecoxibum.
Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 100 mg.
Jedna 200mg tvrdá tobolka obsahuje celecoxibum 200 mg.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) v tvrdé tobolce 100 mg jsou: monohydrát laktózy, povidon
K30, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát (E572) v obsahu tobolky a
želatina a oxid titaničitý (E171) v obalu tobolky.
- Dalšími složkami (pomocnými látkami) v tvrdé tobolce 200 mg jsou: monohydrát laktózy, povidon
K30, sodná sůl kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát (E572) v obsahu tobolky a
želatina, oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172) v obalu tobolky.

Jak přípravek Aclexa vypadá a co obsahuje toto balení
Tělo a víčko tvrdé tobolky 100 mg je bílé, má délku 15,4 mm - 16,2 mm. Tobolky obsahují bílý nebo téměř
bílý granulát.
Tělo a víčko tvrdé tobolky 200 mg je žlutohnědé, má délku 18,9 mm - 19,7 mm. Tobolky obsahují bílý nebo
téměř bílý granulát.

Tobolky 100 mg a 200 mg jsou dostupné v krabičkách po 10, 30 a 60 tobolkách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Upozornění:
Text na krabičce a blistru je v českém a polském jazyce.

Držitel rozhodnutí o registraci
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Souběžný dovozce
SETARIA s.r.o., Praha 10, Pražská 810/16, 102 00, Česká republika

Přebaleno:
COOPHARMA s.r.o., Zelený pruh 1090/109, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 9. 2017
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
555 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
129 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 550 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
579 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
279 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč