ACC INJEKT - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acc injekt Injekční roztok/roztok k rozprašování


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: Acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG/ML
Balení: Ampulka (Ampule)


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:
• Reakce přecitlivělosti
• Bolesti hlavy
• Hučení v uších
• Zrychlený tep
• Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem
• Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
• Horečka

Vzácné nežádoucí účinky:
• Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu
• Trávicí obtíže

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
• Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok
• Krvácení
• Nízký krevní tlak

Není známo:
• Zčervenání
• Otok obličeje


Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
65 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 29 Kč
79 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop