Acc injekt - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acc injekt Injekční roztok/roztok k rozprašování


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 100MG/ML
Balení: Ampulka (Ampule)
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich frekvence:
Velmi časté: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů
Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů
Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Méně časté nežádoucí účinky:
• Reakce přecitlivělosti
• Bolesti hlavy
• Hučení v uších
• Zrychlený tep
• Nevolnost, zvracení, zánět sliznice dutiny ústní, bolest břicha, průjem
• Kopřivka, vyrážka, otok, svědění
• Horečka

Vzácné nežádoucí účinky:
• Dušnost, stažení průdušek, výtok z nosu
• Trávicí obtíže

Velmi vzácné nežádoucí účinky:
• Anafylaktická (akutní/ závažná alergická) reakce až šok
• Krvácení
• Nízký krevní tlak

Není známo:
• Zčervenání
• Otok obličeje


Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na
adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41, Praha 10, webové stránky:
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
439 Kč
 
Skladem | Doprava od Kč
126 Kč

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: