ACETYLCYSTEIN DR.MAX - Interakce


 

Interakce léku: Acetylcystein dr.max Šumivá tableta


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: Acetylcystein
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Obal na tablety


Neužívejte Acetylcystein Dr.Max:
- jestliže jste alergický(á) na acetylcystein nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte závažně zhoršené astma
- jestliže trpíte chronickými dvanáctníkovými a žaludečními vředy
- pro vysoký obsah léčivé látky přípravek není vhodný pro děti a dospívající mladší než 14 let.

Upozornění a opatření
Před užitím Acetylcystein Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 jestliže jste diabetik
 jestliže máte průduškové astma
 jestliže jste trpěl(a) nebo trpíte žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy

Velmi vzácně se v souvislosti s užíváním acetylcysteinu objevily závažné kožní reakce (Stevensův-
Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom). Objeví-li se při užívání acetylcysteinu nově jakékoli kožní
nebo slizniční poruchy, neodkladně se poraďte s lékařem.

Při nesnášenlivosti histaminu má být léčba acetylcysteinem co nejkratší.

Užívání acetylcysteinu, zejména na počátku léčby, může vést ke zkapalnění a tím i ke zvýšení
množství bronchiálního sekretu. Pokud nejste schopni hlen dostatečně vykašlat, lékař může provést
náležitá opatření (jako je posturální drenáž (uvedení pacienta k usnadnění odkášlávání na nakloněné
rovině do polohy, kdy má hlavu a hrudník níže než hýždě) a odsání).

Acetylcystein Dr.Max se nemá používat při poruše funkce jater nebo ledvin, aby se zabránilo dalšímu
přísunu látek obsahujících dusík.

Děti a dospívající
Děti mladší 14 let nesmí Acetylcystein Dr.Max užívat. Jsou k dispozici jiné vhodné lékové formy.

Další léčivé přípravky a Acetylcystein Dr.Max
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Acetylcystein Dr.Max a účinky jiných
současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Poraďte se svým lékařem dříve, než začnete
užívat Acetylcystein Dr.Max a jakékoliv léky bez předpisu.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik (léky tlumící kašel) může díky
snížení kašlacího reflexu dojít k nebezpečnému zadržení vytvořeného hlenu v dýchacích cestách. Pro
současné užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a
antitusika mohou být užívána současně s přípravkem Acetylcystein Dr.Max pouze na přímé
doporučení lékaře.

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a aktivního uhlí může dojít ke snížení
účinnosti acetylcysteinu.

Při perorálním užívání antibiotik (tetracyklinu, polosyntetických penicilinů, aminoglykosidů,
cefalosporinů) se musí Acetylcystein Dr.Max užívat s odstupem nejméně 2 hodin. Je vhodné
zachovávat tento odstup i u jiných antibiotik (neplatí to však pro amoxicilin, doxycyclin,
erythromycin, thiamfenikol, cefuroxim, cefixim a lorakarbef).

Při současném užívání přípravku Acetylcystein Dr.Max a přípravků s nitroglycerinem může dojít
k zesílenému rozšiřování cév a ke zbrzdění shlukování krevních destiček.

Acetylcystein může mít vliv na kolorimetrický test salicylátů a výsledky stanovení ketolátek v moči.
Pokud máte podstoupit toto laboratorní vyšetření, sdělte svému lékaři, že užíváte acetylcystein.

Acetylcystein Dr.Max s jídlem a pitím
Účinek acetylcysteinu na hlen se zesiluje zvýšením příjmu tekutin. Nedoporučuje se rozpouštět
Acetylcystein Dr.Max společně s jinými přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.


Těhotenství
Vzhledem k tomu, že není dostatek zkušeností s užíváním acetylcysteinu u těhotných žen, měla byste
užívat Acetylcystein Dr.Max během těhotenství pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně
nutné.

Kojení
Neexistuje žádné informace o vylučování acetylcysteinu do mateřského mléka. Proto byste měla
užívat Acetylcystein Dr.Max během kojení pouze tehdy, pokud to lékař považuje za nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Acetylcystein Dr.Max nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat
stroje.

Acetylcystein Dr.Max obsahuje laktózu, sorbitol a směsi sodíku
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
šumivá tableta obsahuje přibližně 138 mg (6 mmol) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s
nízkým obsahem sodíku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
589 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
255 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
545 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
335 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
389 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč


O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop