Acetylcystein dr.max - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Acetylcystein dr.max Šumivá tableta


Generikum: acetylcysteine
Účinná látka: acetylcysteine
ATC skupina: R05CB01 - acetylcysteine
Obsah účinných látek: 600MG
Balení: Obal na tablety
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky se mohou objevit při léčbě acetylcysteinem.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- Alergické reakce (svědění, kopřivka, kožní vyrážka, zrychlený tlukot srdce a pokles krevního
tlaku)
- Bolesti hlavy
- Zánět sliznice v ústech (stomatitida), bolesti břicha, nevolnost, zvracení a průjem
- Horečka

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):
- Dušnost, zúžení průdušek (bronchospazmus) – převážně u pacientů s hyperreaktivním
průduškovým systémem ve spojitosti s průduškovým astmatem
- Dyspepsie (trávicí obtíže)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):
- Anafylaktické reakce až šok (život ohrožující alergická reakce)
- Krvácení, částečně v souvislosti s reakcí z přecitlivělosti

Objeví-li se první příznaky reakce přecitlivělosti (viz výše), Acetylcystein Dr.Max se nesmí znovu
užít. V tomto případě kontaktujte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Podobné nebo alternativní produkty
 

Tento web je připraven na budoucnost a WEB 3.0

  • Většinově řízen umělou inteligencí
  • Zahrnuje celkovou tokenizaci
  • Umožňuje hlasové vyhledávání v podporovaných jazycích
  • Vyhledávání všech dat v reálném čase a pro každého
  • Dokáže předpovídat budoucnost až se 100% přesností
  • Všechna data jsou transparentní a bezplatná
  • Kompletní decentralizace, mezinárodní všudypřístupnost a propojení
  • Připraven na bezplatnou zákaznickou podporu 24/7