CIPLOX - Příbalový leták


 
Generikum: ciprofloxacin
Účinná látka: monohydrÁt ciprofloxacin-hydrochloridu
ATC skupina: S03AA07 - ciprofloxacin
Obsah účinných látek: 250MG, 3MG/ML, 500MG
Balení: Uzávěr s kapátkemsp.zn. sukls

Příbalová informace: informace pro uživatele
CIPLOX
oční/ušní kapky, roztok

ciprofloxacini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
– Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
– Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Ciplox.a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciplox používat
3. Jak se Ciplox používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Ciplox uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Ciplox a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Ciplox je ciprofloxacin. Ciprofloxacin je syntetické antibakteriální léčivo se
širokým spektrem účinku. Patří do skupiny fluorochinolonů. Účinkuje na původce mnoha infekčních
onemocnění tím, že specifickým způsobem zasahuje do životního procesu bakterií a brání jejich
množení. Ciplox je určen k léčbě infekcí vyvolaných mikroby citlivými na ciprofloxacin.

Oko: infekční konjunktivitida (zánět spojivek), keratokonjunktivitida (zánět rohovky a spojivek), vřed
rohovky. Profylaxe infekcí vyvolaných mikroby Neisseria gonorrheae a Chlamydia trachomatis
(trachom). Prevence infekcí po operacích a úrazech oka. Přípravek mohou používat dospělí,
novorozenci (0-27 dní), kojenci a batolata (28 dní až 23 měsíců), děti (2-11 let) a dospívající (12 až 16
let).

Ucho: zánět zevního zvukovodu, akutní a chronický zánět středního ucha, prevence infekcí při ušních
operacích.
Přípravek mohou používat dospělí a děti od 1 roku.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciplox používat

Nepoužívejte Ciplox,
jestliže jste přecitlivělí na ciprofloxacin a jiné deriváty chinolonů a/nebo na kteroukoli další složku
přípravku.


Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Ciplox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obecně:
- Přípravek Ciplox je určen pro podání do očí nebo uší.
- Jestliže se příznaky onemocnění vrátí zpět nebo se stále zhoršují, poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Při používání tohoto léčivého přípravku, zvláště pokud jej používáte delší dobu, se můžete stát
náchylnější k jiným infekcím.
- Jestliže si všimnete prvních známek kožní vyrážky nebo jiné reakce přecitlivělosti, včetně
kopřivky, svědění nebo dýchacích problémů, ukončete léčbu a okamžitě se poraďte s ošetřujícím
lékařem. Pokud dojde k závažné hypersenzitivní reakci, je nezbytné okamžité pohotovostní léčení.
- Jestliže jste starší nebo pokud jste léčen(a) přípravky potlačujícími zánět s vlastnostmi
podobnými kortisonu, je u Vás během léčby přípravkem Ciplox vyšší riziko problémů se
šlachami. Pokud zaznamenáte jakýkoli zánět nebo zánětlivý stav, ukončete léčbu a okamžitě se
poraďte se svým lékařem. Pokud při použití tohoto léčiva nebo krátce po jeho použití zaznamenáte
bolest, otok nebo zánět šlach, ukončete léčbu a kontaktujte svého lékaře.
- Tento lék používejte po celou dobu, na kterou Vám jej lékař předepsal. Pokud užíváte jiné léčivé
přípravky, přečtěte si prosím také bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.

Oční kapky
- Přípravek Ciplox může být použit k léčbě u dětí od narození.
- Během léčby přípravkem Ciplox nepoužívejte kontaktní čočky (tvrdé ani měkké).

Ušní kapky
- Přípravek Ciplox může být použit k léčbě u dětí od 1 roku.
- Je nutné pečlivé sledování lékařem.

Poraďte se se svým lékařem, vztahuje-li se na Vás některé z výše uvedených varování nebo
vztahovalo-li se na Vás v minulosti.

Další léčivé přípravky a Ciplox
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu. Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Pokud používáte další oční přípravky, vyčkejte nejméně 5 minut mezi jednotlivými aplikacemi.
Jestliže používáte také oční masti, aplikujte je až jako poslední.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Během těhotenství a kojení přípravekCiplox nepoužívejte, pokud to Váš lékař nepovažuje za nezbytné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Určitou dobu po podání přípravku Ciplox do očí, může být Vaše vidění rozmazané.
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné stroje, jestliže je Vaše vidění dočasně po podání
přípravku rozmazané.

Použití přípravku Ciplox do uší neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Ciplox obsahuje benzalkonium-chlorid.
Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Vzhledem k tomu, že tato látka odbarvuje
kontaktní čočky, zabraňte jejímu kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Kontaktní čočky musíte
před aplikací přípravku vyjmout z oka a nasadit si je opět až po 15 minutách od aplikace.3. Jak se Ciplox používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Oko: akutní infekce - 1 až 2 kapky do oka každých 15 až 30 minut; po potlačení akutní infekce může
lékař interval prodloužit. U mírných infekcí 1 - 2 kapky do oka 2 - 6krát denně. Akutní a chronický
trachom - 2 kapky do oka 2 až 4krát denně. Léčení trvá 1 - 2 měsíce, podle potřeby i déle.

Ucho: zahájení léčby - 2 až 3 kapky do ucha každé 2 až 3 hodiny; po potlačení akutní infekce lékař
může dávkový interval prodloužit. Délka léčby Ciploxem závisí na druhu a závažnosti infekce a určí ji
lékař podle klinické a bakteriologické odpovědi pacienta.

Před použitím si pečlivě umyjte ruce. Víčko se na lahvičce utáhne tak, aby propichovací špička uvnitř
víčka pronikla ústím hrdla. Po sejmutí uzávěru se jemným stiskem lahvičky nakape předepsané
množství kapek na určené místo. Nedotýkejte se rukou kapacího hrdla ani jeho špičkou infikovaného
místa. Po každém použití je třeba lahvičku pečlivě chránit uzávěrem.

Jestliže jste užil(a) použil(a) více Ciploxu, než jste měl(a), postižené oko propláchněte vlažnou
vodou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ciplox užijte další dávku podle původního plánu léčby.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout.


Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do očí:
- Poruchy chuti, svědění.
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka.
- Při očním podání ciprofloxacinu bylo pozorováno v ojedinělých případech rozmazané vidění, snížená
zraková ostrost a usazeniny na povrchu oka..

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po použití do ucha:
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka.
- Při ušním použití složky vzácně způsobují citlivost. Avšak stejně jako u všech látek aplikovaných na
kůži může vždy dojít k alergické reakci na kteroukoli složku přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Ciplox uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co Ciplox obsahuje:
Léčivou látkou je: ciprofloxacini hydrochloridum 3,33 mg (odpovídá ciprofloxacinum 3,0 mg) v 1 ml.
Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina
chlorovodíková na úpravu pH, voda na injekci.
ml odpovídá 40 kapkám

Jak Ciplox vypadá a co obsahuje toto balení:
Ciplox je balen v polyethylenové kapací lahvičce s propichovacím uzávěrem, umožňující snadné
použití přípravku.

Velikost balení
Lahvička obsahuje 5 ml přípravku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci
Cipla (UK) Ltd.,
Dixcart House, Addlestone Road,
Bourne Business Park,

Addlestone Surrey,
KT15 2LE,
Velká Británie

Výrobce

S&D Pharma CZ, spol. s.r.o.,
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery ( areál Pharmos a.s.), Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
S&D Pharma CZ spol. s r.o., Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republikaTato příbalová informace byla naposledy revidována 06.07.2017.

Ciplox

Letak nebyl nalezen
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
95 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
529 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
225 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
149 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
355 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
419 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
239 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 390 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
300 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop