CIPLOX - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Ciplox Ušní/oční kapky, roztok


Generikum: ciprofloxacin
Účinná látka: monohydrát ciprofloxacin-hydrochloridu
ATC skupina: S03AA07 - ciprofloxacin
Obsah účinných látek: 250MG, 3MG/ML, 500MG
Balení: Uzávěr s kapátkem


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Frekvenci nelze z dostupných údajů odhadnout.


Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po podání do očí:
- Poruchy chuti, svědění.
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka.
- Při očním podání ciprofloxacinu bylo pozorováno v ojedinělých případech rozmazané vidění, snížená
zraková ostrost a usazeniny na povrchu oka..

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout po použití do ucha:
- Při lokální aplikaci fluorochinonů se velmi vzácně vyskytují alergické kožní reakce jako celková
vyrážka, toxická epidermolýza, exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a kopřivka.
- Při ušním použití složky vzácně způsobují citlivost. Avšak stejně jako u všech látek aplikovaných na
kůži může vždy dojít k alergické reakci na kteroukoli složku přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.Více informací