ACTYNOX - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Actynox Medicinální plyn, stlačený


Generikum: nitrous oxide, combinations
Účinná látka: oxid dusný, kyslík
ATC skupina: N01AX63 - nitrous oxide, combinations
Obsah účinných látek: 50%/50%
Balení: Lahev na stlačený plyn


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100):
závrať, točení hlavy, euforie, nevolnost (pocit na zvracení) a zvracení.

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000):
silná únava. Pocit tlaku ve středním uchu, pokud přípravek Actynox používáte po dlouhou dobu.
Je tomu tak proto, že přípravek Actynox zvyšuje tlak ve středním uchu.
Nadýmání břicha, protože přípravek Actynox pomalu zvyšuje objem plynů ve střevech.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):
účinky na kostní dřeň, které mohou vést k anemii (chudokrevnosti).
Účinky na činnost nervů, pocity necitlivosti a slabosti, obvykle v nohách.
Je tomu tak proto, že oxid dusný ovlivňuje metabolismus vitamínu B12 a kyseliny listové a
inhibuje tím enzym methioninsyntetázu.
Útlum dýchání. Rovněž se u Vás mohou objevit bolesti hlavy. Psychiatrické účinky, např.
psychóza, zmatenost, úzkost, závislost.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.Více informací